Avoid, shift, improve

I løpet av de neste årene blir vi betydelig flere mennesker, og ser vi frem mot 2040, anslås befolkningsveksten i byregionene i Sør-Norge til hele 40 prosent fra dagens nivå. Dette vil bety økt behov for effektiv og bærekraftig transport.

Ifølge TØI og Cicero’s Temporapport sto transportsektoren i 2012 for 26% av klimagassutslippene i Norge Andelen har økt de siste årene, og skyldes primært økt veitrafikk. Transport fremstår dermed som en nøkkelsektor for å redusere klimaforandringene og og oppnå en bærekraftg utvikling.

I FNs arbeid i retning av en grønn økonomi er ‘Avoid-shift-improve’ lansert som strategi for å redusere transportsektorens klimautslipp. Strategien å unngå transport går ut på å redusere etterspørsel etter transport eller unngå den helt. Den andre er å skifte til transportmidler med lavere utslipp av CO2 per passasjer, slik som kollektiv transport, sykling og gange. Den tredje er å forbedre effektiviteten i dagens transportmidler og transportsystemer.

NSB-konsernet kan bidra betydelig til gjennomføring av slike strategier for å oppnå et mere bærekraftig samfunn. NSB-konsernets største bidrag er tilrettelegging for at samfunnets transportutfordringer foregår på en effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig måte. Selskapets strategiske hovedmål reflekterer dette:

NSB har som hovedmål å skape verdier for eier og samfunn, gjennom å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods.

Bidraget skal oppnås ved å planlegge og gjennomføre tiltak for å øke kapasiteten for kollektiv trafikk til/fra hjem og arbeidssted, utvikle kollektivknutepunkter og utvikle boliger og næringsbygg i nær tilknytning til disse, og levere et bærekraftig godstilbud på jernbane. Viktige hovedtiltak er ny ruteplan som ble etablert for Østlandsområdet i desember 2012 med utvidelse i desember 2014, leveranse av 81 nye tog frem mot 2016, og høy aktivitet i eiendomsutvikling på og nær kollektivknutepunkt.

Dette arbeidet har resultert i en betydelig volumvekst også i 2014, med en økning av antall passasjerer med våre tog på 4,4 % til 68,5 millioner. Fra 2012 har økningen vært på hele 12 % Antall reiser med våre busser i Norge og Sverige endret seg med hhv. – 2,2 og 21 % i 2014.

Viktige milepæler i 2014

 • 14. desember 2014 ble det iverksatt en ny ruteplan med forbedret togtilbud for reisende på Østlandet, Sørlandsbanen og lokaltog i Trøndelag. Dette øker tilbudet ytterligere fra forrige store ruteendring i desember 2012
 • De to næringsbyggene i Schweigaards gate 21/23 ble tildelt Statens Byggeskikkpris for 2014
 • På Filipstad i Oslo utvikles et nytt energieffektivt BREEAM-NOR Excellent forretningsbygg på rundt 6 000 kvm. som ferdigstilles i 2015
 • Miljødirektoratet godkjente oppryddingen på Brakerøya i juni 2014
 • Energiforbruket per setekm. for våre tog er redusert med 6 % fra 2013
 • Innføring av nytt flåtestyringssystem i bussvirksomheten som blant annet registrerer drivstoff, tomgangskjøring og kjøreadferd har ført til redusert drivstofforbruk og miljøutslipp
 • Energiforbruket i våre eiendommer er redusert med 7 % fra 2013
 • NSB-konsernet fortsetter sitt samarbeid med SOS-barnebyer, og istedenfor julegave til de ­ansatte støtter NSB barnebyen Siteki i Swaziland

Samfunnsansvar i NSB-konsernet

I NSB-konsernet har vi etablert egne retningslinjer for samfunnsansvar samt etiske retningslinjer. I vår utøvelse av samfunnsansvar skal vi følge disse grunnleggende prinsipper:

 • Hver virksomhetsleder har ansvar for å sørge for at enheten ivaretar samfunnsansvar som et ledd i utøvelse av sin virksomhet
 • Samfunnsansvaret skal være innarbeidet i vårt strategiske grunnlag og våre verdier
 • Vi støtter prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og i ILOs kjernekonvensjoner
 • Vi arbeider aktivt mot alle former for korrupsjon
 • Vi skal aktivt bidra til at transportsektorens miljøbelastning blir mindre
 • Vi rapporterer årlig om status og utvikling for samfunnsansvar i et eget samfunnsregnskap

Kunde

Volumutvikling

Den første store ruteendringen på Østlandet kom i 2012. I desember 2014 ble siste store trinn i tilrettelegging av togtrafikk for flere reisende iverksatt. Dette gir fast timinutters frekvens mellom Norges syv største stasjoner fra kl. 0700 til kl. 2300 alle hverdager. Utenfor Østlandsområdet har det blitt iverksatt større endringer i rutetilbudet på Sørlandsbanen som får flere avganger, samt på Trønderbanen med nytt tilbud til over 85 000 innbyggere sør for Trondheim. Endringen, sammen med innfasing av et betydelig antall nye tog har medført en økning i antall reisende på 4,4 % siste 12 mndr., og i 2014 ble det for persontogene registrert 68,5 mill. reiser, herav 63,3 mill. i Norge. 61 av 81 nye tog er satt i drift.

  2014 2013
Antall togreiser (mill.) 68,5 65,7
Antall bussreiser (mill.) 131,4 136,8
Antall transporterte TEU – godstog (1 000) 376 395

Volumet i godsvirksomheten har blitt redusert siden toppåret 2008. Bakgrunnen er i stor grad ustabil infrastruktur, og økt konkurranse fra lastebiler og andre togoperatører. Driften på mange av strekningene utenom det sentrale Østlandsområdet har i perioder vært utsatt for flom, ras og infrastrukturfeil, og dette har rammet virksomhetens evne til pålitelig fremføring av tog. I 2014 ble det innstillt 128 tog knyttet til uforutsette stenginger av bansestrekninger. Dette bidro til å redusere volumet ytterligere. For å få mer gods på bane, er det nødvendig å oppnå stabil infrastruktur som kan bidra til å gi kundene trygghet for punktlig levering.

I bussvirksomheten ble antall reiser redusert med 3,9 % til 131,4 mill.. Utviklingen i antal reiser er påvirket av at eierandelen i bussvirksomheten i Danmark er redusert, og ikke konsolideres fra oktober. Antall reiser i Norge og Sverige var på 79,8 og 33,2 mill. i 2014, en endring på hhv. -2,2 % og 21 %. Endringen skyldes i hovedsak endring i antall anbud som kjøres.

Omdømme og kundetilfredshet

NSB-konsernets virksomheter gjennomfører årlig undersøkelser om kundetilfredshet (KTI). Disse gir et godt bilde av hvordan NSBs tilbud og kvalitet oppfattes, og gir oss tilbakemelding om hvilke områder vi må forbedre.

Målingen for våren 2014 viste en toppnotering i KTI for persontogene på 72 poeng, og endringen var bl.a. knyttet til bedret tilbud og punktlighet. Den overordnede kundetilfredsheten for persontogene målt høsten 2014 viste at tilfredsheten falt tilbake til 70 poeng. En av hovedårsakene var redusert punktlighet igjennom sommermånedene. Tilfredsheten med kupèkomforten for regiontog økte fra et allerede høyt nivå. En kundetilfredshet under 60 regnes som svakt, og over 70 som godt.

Kundetilfredsheten for NSB Gjøvikbanen er relativt stabil, og kundene er i hovedsak meget fornøyd med leveransen. Tilfredsheten var på 71 poeng, en nedgang på to prosentpoeng fra 2013.

KTI for buss omfatter TIMEkspressen, Flybussen i Trondheim, Bus4You og Nettbuss express i Norge og Sverige. Kundetilfredsheten er stabil høy, men vi ser en forventet nedgang på TIMEkspressen som følge av redusert rutetilbud og nedleggelser. I Sverige topper Bus4You for 5. året på rad Svenskt Kvalitetsindex med de mest fornøyde kundene i hele persontransportbransjen.

Punktlighet

Persontogvirksomheten arbeider kontinuerlig med tekniske forbedringer og utvikling av vedlikeholdsprogrammer. I 2014 er det også arbeidet sammen med Jernbaneverket med å redusere tiden for stasjonsopphold for å bedre punktligheten. Arbeidet fortsetter i 2015.

Punktligheten for persontog ble på 88,3 % i 2014. Dette er en nedgang på 0,1 % prosentpoeng sammenlignet med 2013 og 1,7 % prosentpoeng under målet på 90 %. Hovedårsaken er arbeid på skinnegang og øvrig infrastruktur, værmessige forhold, og feil med signalanlegg.

Graf: Punktlighetsutvikling

Totalt hadde Jernbaneverket (JBV) registrert 26 105 forsinkelsestimer i 2014, som er på nivå med 2013. Andelen av forsinkelsestimene som berørte NSB persontog i 2014 var 11 701. Sammenlignet med 2013 er det en reduksjon på 7 %. For NSBs persontog er forsinkelsestimer med årsak i infrastrukturen fremdeles størst med 5 886 timer (50 % av totalen). Deretter kommer NSBs egne årsaker med 2 318 timer (20 %). Forsinkelser med årsak i stasjonsopphold hadde en nedgang på 22 % fra 2013 og forsinkelser med årsak i materiell er redusert med 13 % fra 2013.

Datterselskapet Svenska Tågkompaniet AB hadde i 2014 en punktlighet på 88,4 %, mot 90 % i 2013. Datterselskapet NSB Gjøvikbanen AS hadde en gjennomsnittlig punktlighet på 89 % i 2014, samme som i 2013.

Utfordringer knyttet til infrastrukturen påvirket driften også i 2014. Flere strekninger var for kortere eller lengre perioder stengt grunnet flom, ras og uvær. Dette medførte innstilling av 128 godstog, som er en bedring fra 335 innstillinger i 2013. For øvrig har punktlighet for godstog vært nær målet på 90 %, og endte på 90 % (89,4 %) innen 15 minutter.

Miljø

Strategi

NSB-konsernet har innarbeidet hensynet til det ytre miljø i sine strategier, mål og planer. Et av selskapets viktige strategiske mål er å unngå skade på mennesker og miljø. Som et ledd i dette er det utarbeidet en egen strategisk miljøplan for perioden 2011-2015. Hovedmålene i denne planen er:

 • Sertifisere virksomhetene i konsernet iht. ISO-14001 (miljøstyring)
 • Utvikle kompetente og miljøbevisste medarbeidere
 • Videreutvikle en miljøeffektiv materiellpark
 • Benytte miljøvennlige og fremtidsrettede produkter i vår virksomhet
 • Gjennomføre energioptimalisering og ressurssparing
 • Sanere gammel forurensning
 • Øke kildesorteringsgraden av avfall

Denne planen inneholder prinsipper og retningslinjer for hvordan arbeidet skal gjennomføres, og standarder for måleindikatorer når det gjelder ytre miljø.

Økte miljø- og transportutfordringer

I løpet av de neste 16 årene blir vi en million flere mennesker i Norge (Kilde: SSB). Ser vi frem mot 2040, anslås befolkningsveksten i byregionene i Sør-Norge til hele 40 prosent fra dagens nivå. Dette vil bety økt behov for effektiv, smart og bærekraftig transport.

Til tross for store teknologiske fremskritt er transport en av sektorene med sterkest vekst i utslipp. Ifølge TØI og Cicero’s Temporapport stod transportsektoren i 2012 for 26 % av klimagassutslippene i Norge. Persontransporten står for ca. 60 % av transportutslippene, og godstransporten for 40 %. Andelen har økt de siste årene, og økningen skyldes primært veitrafikk. I 2012 kom 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp fra veitrafikk. Jernbane skiller seg klart ut som den minst forurensende transportmåten (Kilde: SSB). Transport er dermed en nøkkelsektor for å redusere utslippene og oppnå en bærekraftg utvikling.

‘Avoid-shift-improve’ er lansert som løsning for transportsektoren blant annet i FNs arbeid i retning av en grønn økonomi. Å unngå transport går ut på å redusere etterspørsel etter transport eller unngå den helt. Den andre strategien er å skifte til transportmidler med lavere utslipp av CO2 per passasjer, slik som kollektiv transport, sykling og gåing. Den tredje strategien er å forbedre effektiviteten i dagens transportmidler og transportsystemer.

NSB-konsernet spiller en viktig rolle for å redusere miljø- og transportutfordringen

NSB-konsernet ved jernbane, buss og eiendomsvirksomhet spiller en viktig rolle ved å legge til rette for et skifte i retning kollektiv transport. Persontog- og bussvirksomheten vår leverer og forbedrer et betydelig rutenett til/fra knutepunkter, og vår eiendomsvirksomhet utvikler knutepunkter som gjør det mulig å bo og arbeide nært gode kollektivtilbud. Vår godsvirksomhet bidrar med transport av gods på jernbane, som er både energieffektiv og miljøvennlig, og reduserer ulempene ved lastebiltransport på vei.

NSB-konsernet arbeider også systematisk for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra egen virksomhet, gjennom mere energieffektive tog, busser og eiendommer samt fokus på energiøkonomisk kjørestil. Dette har gitt gode resultater.

Og utvikling av gode byrom med både boliger og næringsbygg kan redusere behovet for reiser.

Energiforbruk

  2014 2013
Energiforbruk persontog – elektrisitet (MWh) 302 377 316 527
Energiforbruk persontog – diesel (mill. liter) 8,3 8,7
Energiforbruk buss – diesel (mill. liter) 54,0 62,1
Forbruk alternativ drivstoff buss (gass mill. m3) 8,2 4,8
Energiforbruk godstog – elektrisitet (MWh) 107 286 111 091
Energiforbruk gosdtog – diesel (mill. liter) 5,3 6,1
Energiforbruk bygninger (MWh) 114,5 123,6
Energiforbruk persontog (kwh)/setekm. 0,0375 0,0399
Energiforbruk/vognkm buss 0,34 0,35
Energiforbruk (kwh)/tonnkm (CargoNet) 0,047 0,049
Energiforbruk bygninger kwh/m2 288 310

Energieffektive persontog

Persontogvirksomheten jobber systematisk med å øke sin energieffektivitet. Persontogvirksomhetens satsing på energisparende tiltak og nye og energisparende Flirt-togsett har ført til en redukson av strømforbruket per setekm. på 6 %. Den økte energieffektiviteten har spart strømforbruk tilsvarende 12 000 norske husstander. Målet er å redusere strømforbruket med 15 % innen 2017.

Graf: Oversikt over energiforbruk

Energiforbruk i godsvirksomheten

I 2014 er energiforbruket per tonnkm. redusert med 5 %, i hovedsak som effekter av forbedret ruteplan. I 2015 skal ca. 50 lokførere læres opp i energiøkonomisk kjøring, og det er satt som mål å spare ytterligere energi med en verdi opp mot 4 MNOK for året.

Godstransport på bane representerer en mindre belastning for miljøet enn om transporten skulle gått på vei. Virksomheten avlaster veiene for et betydelig antall lange trailerturer, og bidrar dermed til å redusere utslipp, ulykker og kø. I 2014 avlastet NSB-konsernets godsvirksomhet veiene for ca. 188 000 lange trailerturer. Dette utgjør om lag 600 trailere per dag.

Energiforbruk i bussvirksomheten

Innføring av nytt flåtestyringssystem, som blant annet registrerer drivstofforbruk, tomgangskjøring og kjøreadferd, viser at det er potensiale for å redusere drivstofforbruket og dermed utslipp til ytre miljø. Bruk av alternative drivstoffer som naturgass, biogass og biodiesel er utvidet betydelig, og det samme gjelder hybridbusser. I 2014 har 576 av 3 246 busser gått på alternativt drivstoff.

Grunnforurensing

Det er ikke registrert betydelige nye utslipp i 2014. Arbeidet med opprensking av gammel forurensing på Stavne og Marienborg i Trondheim, og Brakerøya ved Drammensfjorden, er avsluttet. Ved utvikling av våre eiendommer blir det løpende undersøkt og renset for gammel forurensing. Arbeidet med registrering og undersøkelse av driftsavhengig eiendom fortsetter.

Utslipp til luft

  2014 2013
Utslipp til luft persontog (Norge) – tonn CO2 78 802 78 923
Utslipp til luft buss – tonn CO2 150 400 155 132
Utslipp til luft godstog – tonn CO2 41 787 40 183
Utslipp til luft eiendom – tonn CO2 15 455 15 941

NSB kjøper i dag strøm til togproduksjon fra Jernbaneverket med opprinnelsesgarantier. Dette gir ikke insentiv til mer energieffektiv drift, men ved å kjøpe opprinnelsesgarantier er NSB med på å støtte produsenter av fornybar energi. NSB har til og med 2013 regnet med nullutslipp fra de elektriske togene i sine årlige miljøregnskap på grunn av kjøp av opprinnelsesgarantier. I 2014 er dette endret i henhold til en ny anbefalt standard for beregning og sammenligning av energiforbruk og klimagasser ved transporttjenester, og sammenligningstallene for 2013 er omregnet. Det er tatt utgangspunkt i nordisk strømmiks for beregning av utslipp.

Utslipp til luft for buss er basert på utslipp fra motor. «Well to weels» beregninger vil gi et utslipp på 181 833 tonn.

Håndtering av avfall

 

  2014 2013
Avfall i tonn 5 703 6 232
Kildesorteringsgrad renhold tog 47 % NA
Kildesorteringsgrad godstog 97 % 94 %
Kildesorteringsgrad buss 44 % 59 %
Kildesorteringsgrad togvedlikehold 77 % 80 %
Kildesorteringsgrad eiendom 32 % 49 %

Med unntak av det eldste togmateriellet er det tilrettelagt for kildesortering i togene. Det er iverksatt et omfattende kartleggingsarbeid for for å avdekke evt. forbedringspotensial i verdikjeden for avfallshåndtering i tog. Ved investering i de nye persontogene er det stilt strenge miljøkrav for å ivareta vugge-til-grav prinsippet og sikre ressurseffektiv drift.

Vedlikeholdsenheten Mantena har etablert egne prosesser for håndtering av avfall og gode barrierer for å hindre akutt utslipp. Miljøstasjoner er etablert ved verkstedene og målsettingen om null skader på ytre miljø er styrende, sammen med en målsetting om null avvik på oppbevaring av farlig avfall.

Sikkerhet

NSB-konsernets sikkerhetspolitikk stadfester at:

 • NSB-konsernets virksomhet skal ikke forårsake alvorlige skader på mennesker, miljø eller materielle verdier
 • NSB-konsernets virksomhetsområder skal på en proaktiv måte forebygge uønskede hendelser og ha nødvendig evne til å håndtere kritiske situasjoner. Kjernevirksomheten skal så langt det er mulig opprettholdes også i trussel- og krisesituasjoner
 • Det skal legges til rette for læring og kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsrelatert informasjon skal være forståelig og lett tilgjengelig i organisasjonen. Ingen skal straffes for å melde om feil og utfordringer
 • Sikkerhetsarbeidet må være tilpasset virksomhetens karakter og utvikles for å kunne møte endrede krav og forutsetninger

Målet er at ingen personer skal omkomme eller bli alvorlig skadd som følge av konsernets virksomhet. Linjeledelsen er ansvarlig for at medarbeidere på alle nivåer utvikler en holdning til prioritering av sikkerhet i utførelsen av arbeidet. Avdekkes avvik i forhold til måloppnåelse eller fastsatte sikkerhetskrav skal ansvarlig linjeleder iverksette korrigerende tiltak.

Innen trafikksikkerhet er det innrapportering av uønskede hendelser, granskninger, strekningsbefaringer, risikoanalyser, systemrevisjoner og måling av resultater som gir grunnlag for å finne sikkerhetskritiske forhold og iverksette tiltak for korreksjon og forbedring.

Sikkerhetspolitikken for jernbanedriften er beskrevet i egne styrende dokument.

Tabellen viser skadde og omkomne samt ulykker knyttet til NSBs trafikkutøvelse.

  2014 2013
Antall dødsfall medarbeidere 0 0
Antall dødsfall eksterne 3 5
Antall alvorlige personskader medarbeidere 17 8
Antall alvorlige personskader eksterne 3 4
Antall jernbaneulykker 24 28

Trafikksikkerhet - personskader og omkomne

Ingen passasjerer eller medarbeidere omkom som følge av NSB-konsernets transportaktivitet i 2014. En medarbeider døde av naturlige årsaker under tjeneste, men hendelsen har sannsynligvis ikke årsak i transportaktiviteten, og er derfor utelatt fra statistikken ovenfor. 17 av våre medarbeidere og 3 eksterne fikk alvorlig personskade. I persontogvirksomheten omkom 2 personer etter påkjørsler i sporet. Bussvirksomheten har vært involvert i 1 dødsulykke i 2014.

Trafikksikkerhet - ulykker

For NSB-konsernet har det vært 24 hendelser definert som jernbaneulykker iht. forskrift i 2014.

Årsaksforholdene for mange av hendelsene ligger utenfor konsernets direkte påvirkning. Det jobbes systematisk med registrering og rapportering til infrastrukturforvalter. Trafikksikkerhetsarbeidet gjennom målstyring og risikostyring prioriteres fortsatt høyt og brukes til å påvirke risikoen både internt og i samarbeid med andre.

Trafikksikkerheten er totalt sett vurdert som tilfredsstillende og måloppnåelsen er vurdert som akseptabel. NSBs virksomhet gjennomføres som fastslått i ledelsens gjennomgåelser til å være i samsvar med eksterne og interne krav.

Trafikksikkerhet i bussvirksomheten

NSB-konsernets bussvirksomhet frakter store passasjermengder daglig, og har et stort ansvar for at alle skal komme trygt frem, samtidig som ingen andre trafikanter påføres skader av noen art. Som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet startet sertifisering etter ISO 39001 fra høsten 2013. Nettbuss Midt-Norge var først ute, og deretter står Nettbuss Sør og Nettbuss Sverige for tur.

Arbeidet med å redusere skader, uhell og ulykker har fortsatt i 2014. Nettbuss har i 2014 implementert et verktøy for oppfølging av kjøreatferd, som har hatt positiv effekt på antall sikkerhetshendelser.

Medarbeider

Vårt strategiske mål er at NSB-konsernet skal ha høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. NSB skal som en personalintensiv servicebedrift være en attraktiv arbeidsplass og skal sikre et profesjonelt og godt arbeidsmiljø med åpen, ærlig og konsistent kommunikasjon innad og utad for å skape tillit og troverdighet.

Det er etablert personalpolitiske prinsipper for NSB-konsernet, og det er utarbeidet personalhåndbøker som inneholder retningslinjer, prinsipper og standarder for håndtering av personalspørsmål i våre ulike virksomheter.

  2014 2013
Medarbeidertilfredshet NSB-konsernet 75 74
Sykefravær 7,8 % 7,8 %

NSB-konsernet har ved utgangen av året 12 962 medarbeidere. Antall årsverk er 10 996, en reduksjon på 1,8 %, og skyldes i hovedsak en reduksjon i buss knyttet til nedsalg av aktivitet i Danmark.
Medarbeidertilfredsheten er på 75 på en skala fra 0-100. Dette er et prosentpoeng bedre enn snittet av norske bedrifter, og hele 6 poeng over landsgjennomsnittet for transportsektoren. Tilfredsheten viser en viss samvariasjon med lønnsomhet og kortidssykefravær i de målte virksomhetene. På grunnlag av undersøkelsen vil det bli iverksatt tiltak for å bedre tilfredsheten på de områder hvor resultatene er for svake.

Sykefraværet siste år var på 7,8 %, samme nivå som året før. En hovedårsak til høyt sykefravær er belastningsskader og ubekvem arbeidstid, og hovedtiltakene for å redusere fraværet er tilrettelegging for å redusere langtidssykefravær.

I løpet av 2014 ble det registrert 17 (8) alvorlige personskader på medarbeidere. Størstedelen av de alvorlige personskadene kom fra togvedlikeholdsvirksomheten. Antall skader er økt, men kan til dels knyttes til bedre rapportering.

Innen persontog er antall arbeidsrelaterte personskader med fravær (H1) beregnet til 4,2 per mill. arbeidstimer mens arbeidsrelaterte skader med og uten fravær (H2) er beregnet til 6,5. Tilsvarende beregning for hele fjoråret er hhv 3,5 og 7,5. H1 hittil i år ligger 20 % høyere enn snittet for hele 2013, mens det totale antall skader klassifisert som H2 ligger 13 % lavere enn snittet for 2013.

I ROM Eiendom og NSB Gjøvikbanen er det ikke registrert hendelser, og H1=0 per for året.

Togvedlikeholdsvirksomheten har beregnet H1 for året og kommet frem til et snitt på 9,5 etter et høyt antall personskader i juli men få i perioden etterpå. H2 er beregnet til 22,5. Tallet vurderes som høyt, og det arbeides med følgende tiltak:

 • Gjennomført årlig sikkerhetssamling for alle ansatte med fokus på personskader og forebygging av skader
 • Aktiv bruk av risikostyring og sikker jobb analyser
 • Fokus på rapportering og håndtering av hendelser og tilløp til hendelser

Godsvirksomheten har beregnet H1 for året til 9,6, og H2 til 13,3. For buss er H1 1,1 og H2 1,7.

Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeid mot korrupsjon

Det er i NSB-konsernet etablert etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar som bl.a. omhandler forholdet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeid mot korrupsjon.

Størstedelen av vår virksomhet foregår i Norge, og med forgreninger til Sverige og Danmark. Håndtering av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er godt ivaretatt gjennom de arenaer hvor de ansatte og selskapets ledelse møtes for å ivareta slike spørsmål. Størstedelen av våre ansatte har rettigheter som er godt definert gjennom tariffavtaler og overenskomster. Medarbeiderne er representert i selskapets styre, og det er etablert arbeidsmiljøutvalg som jevnlig holder møter.

Andelen av våre medarbeidere som er dekket av en overenskomst mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjon varierer mellom enhetene, fra 84 % til nærmere 100 %. De resterende hvorav mesteparten er ledere har individuelle avtaler. Vår virksomhet skal kjennetegnes av en høy etisk standard som beskrevet i våre etiske retningslinjer, og vi setter etiske krav til våre leverandører.

NSB-konsernet har i 2014 gjennomført et større internkontroll prosjekt, hvor et av hovedelementene har vært risikoanalyse for misligheter/korrupsjon, dataanalyse og relasjonsanalyse. Det er i tillegg gjennomført risikoanalyse vedrørende sosiale forhold og samfunnsansvar for vesentlige leverandøravtaler. På grunnlag av disse analysene settes det i verk tiltak sentralt og i hver enhet for å redusere risiko og lukke avvik. Rutinebeskrivelser, systemer og praksis vil bli endret og forbedret der det er behov, og tiltakenes effekt vil bli etterprøvet.

I persontog-, gods- og eiendomsvirksomheten er etiske retningslinjer en del av arbeidsavtalen ved nyansettelser. I bussvirksomheten er etiske retningslinjer tilgjengelig i Lederhåndbok (intranett), personalhåndbok og nevnes/linkes i sjåførhåndbøkene. Innen togvedlikehold ble våre etiske retningslinjer innarbeidet som en del av arbeidsavtalene i 2014.

Likestilling og likeverd

Med utgangspunkt i de lovpålagte krav og NSBs etiske retningslinjer, er arbeidet med likestilling og likeverd utdypet i konsernets personalpolitiske prinsipper. Her fremgår det bl.a. at:

 • Alle medarbeidere i NSB-konsernet er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn
 • Vi ønsker et bredt og mangfoldig spekter av ledere og medarbeidere, der individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes
 • Økt balanse mellom kvinner og menn er ønskelig på alle nivå i konsernet, og skal vektlegges ved rekruttering og kompetanseutvikling
  2014 2013
Andel kvinner 17 % 16 %
Andel kvinnelige ledere 16 % 15 %

Kvinneandelen i NSB-konsernet er på 17 %. Kvinneandelen i konsernets enheter varierer mellom 6 og 43 %. I NSB-konsernets styre er kvinneandelen blant de aksjonærvalgte 40 %, mens den i forretningsområdenes toppledergrupper varierer fra 0-45 %. Lavest kvinneandel finner vi i konsernledergruppen, der ingen kvinner var representert i 2014. Andelen kvinnelige ledere utgjør 16 %, og er på nivå med kvinneandelen blant ansatte. Kvinners snittlønn varierer mellom virksomhetene, fra 76 til 105 % av snittlønnen til menn. Hovedårsaken kan knyttes til stilling og ansiennitet. Snitt arbeidstid for kvinner er marginalt lavere enn menn og kan i hovedsak knyttes til at en større andel kvinner jobber deltid ift. menn.

Administrasjonen ønsker å øke kvinneandelen i konsernet, blant annet ved hjelp av følgende tiltak:

 • Gjennom konsernets karrieresider synliggjøres en rekke stillinger ved hjelp av kvinnelige rollemodeller
 • Ved rekruttering til stillinger i mannsdominerte stillingskategorier oppfordres kvinner spesielt til å søke, og i flere av virksomhetsområdene er det fast praksis alltid å innkalle kvinnelige søkere som fyller kvalifikasjonskravene
 • Moderat kjønnskvotering ved rekruttering til en rekke stillingskategorier der mannsdominansen er spesielt stor
 • Ledelsesmessig fokus på kjønnsdiskriminerende holdninger og handlinger
  2014 2013
Andel innvandrere 12,2 % 11,0 %

Innvandrerandelen i NSB-konsernet er på 12,2 %, en økning fra 11 % i fjor. Den største innvandrerandelen er innen renhold med 32,3 %, mens den laveste er innen godsvirksomheten med 2,9 %. Andelen er økende i alle virksomheter, med unntak av i persontogvirksomheten.

NSB-konsernet følger IMDIs anbefalinger i det løpende arbeidet med etnisk relatert likestilling og likeverd, og viktige tiltaksområder er blant annet:

 • Grundig og seriøs behandling av meldinger om eller mistanker vedrørende diskriminerende atferd
 • Synliggjøring av rollemodeller med innvandrerbakgrunn på konsernets karrieresider (www.nsbkonsernet.no)
 • Fast praksis med å innkalle minimum en kandidat med innvandrerbakgrunn til intervju på de aller fleste stillinger
 • Ledelsesmessig fokus på at etnisk bredde og mangfold er en merverdi

Vi har opprettet en varslingskanal iht. kravene i arbeidsmiljøloven. Det ble mottatt 0 varsler om diskriminerende adferd i 2013, og 1 i 2014.

Interessentoversikt

Et av hovedelementene i den internasjonale standarden GRI samt i regnskapsloven for rapportering av samfunnsansvar er en beskrivelse av hvordan organisasjonen/virksomheten har identifisert sine interessenter og har ivaretatt disses interesser i sin daglige virksomhet. NSB-konsernets virksomhetsområder har i 2014 laget en interessentoversikt basert på en vurdering av viktighet, og sortert disse etter følgende hovedinndeling:

 • Eier
 • Nasjonale og lokale myndigheter
 • Leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Kunder
 • Medarbeidere og ansattes organisasjoner
 • Interessegrupper og lokalsamfunn

For hver av disse er laget en oversikt over type dialog, antall møter, og en temaoversikt. Temaoversikten viser de viktigste temaene som virksomheten og interessentene har vært opptatt av. Dialogmøtene og kontakten med interessentene sikrer at virksomhetene har en god oversikt over interessentene og deres behov, og gir et godt bidrag til ledelsens vurderinger og beslutninger.

Nøkkeltall

  2014 2013
Antall togreiser (mill.) 68,5 65,7
Antall bussreiser (mill.) 131,4 136,8
Antall transporterte TEU – godstog (1 000) 376 395
Punktlighet – persontog (Norge) 88,3 % 88,4 %
Punktlighet – godstog 90,0 % 89,3 %
Kundetilfredshet – persontog (indeks 0-100) 70 69
Kundetilfredshet – ekspressbuss (indeks 0-100) 81 83
Energiforbruk persontog – elektrisitet (MWh) 302 377 316 527
Energiforbruk persontog – diesel (mill.liter) 8,3 8,7
Energiforbruk buss – diesel (mill. liter) 54,0 62,1
Forbruk alternativ drivstoff buss (gass mill. m3) 8,2 4,8
Energiforbruk godstog – elektrisitet (MWh) 107 286 111 091
Energiforbruk godstog – diesel (mill. liter) 5,3 6,1
Energiforbruk bygninger (MWh) 114,5 123,6
Energiforbruk persontog (kwh)/setekm. 0,0375 0,0399
Energiforbruk/vognkm buss 0,34 0,35
Energiforbruk (kwh)/tonnkm (godstog) 0,047 0,049
Energiforbruk bygninger kwh/m2 288 310
Utslipp til luft persontog (Norge) – tonn CO2 78 802 78 923
Utslipp til luft buss – tonn CO2 150 400 155 132
Utslipp til luft godstog – tonn CO2 41 787 40 183
Utslipp til luft eiendom – tonn CO2 15 455 15 941
Avfall (tonn) 5 703 6 232
Kildesorteringsgrad renhold tog 47 % NA
Kildesorteringsgrad godstog 97 % 94 %
Kildesorteringsgrad buss 44 % 59 %
Kildesorteringsgrad togvedlikehold 77 % 80 %
Kildesorteringsgrad eiendom 32 % 49 %
Antall dødsfall medarbeidere 0 0
Antall dødsfall eksterne 3 5
Antall alvorlige personskader medarbeidere 17 8
Antall alvorlige personskader eksterne 3 4
Antall jernbaneulykker 24 28
Antall medarbeidere 12 962 13 523
Antall årsverk 10 996 11 191
Medarbeidertilfredshet NSB-konsernet 75 74
Sykefravær 7,8 % 7,8 %
Andel kvinner 17 % 16 %
Andel kvinnelige ledere 16 % 15 %
Andel innvandrere 12,2 % 11,0 %
Antall varsler om diskriminerende adferd 1 0

Til toppen