Om NSB-konsernet

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern der persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendom- og knutepunktsutvikling og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Forretningsområdene i NSB: NSB, Nettbuss, CargoNet, Rom Eiendom, Mantena

Leveranse nøkkeltall 2014 2013
Persontog    
Antall togreiser (mill.) 68,5 65,5
Produserte setekilometer i Norge (mill.) 9 215 9 064
Punktlighet – persontog i Norge 88,3 % 88,4 %
Kundetilfredshet – persontog (indeks 0-100) 70 69
Buss    
Antall bussreiser (mill.) 131,4 136,8
Produserte vognkilometer (mill.) 190,4 198,7
Kundetilfredshet ekspressbuss (indeks 0-100) 81 83
Gods    
Antall transporterte TEU – godstog (1 000) 376 395
Punktlighet - godstog 90 % 89,3 %
Finansielle nøkkeltall 2014 2013
Konsernresultat    
Driftsinntekter 15 336 14 145
Driftsresultat 2 001 1 821
Resultat før skattekostnad 1 597 1 645
Konsernkontantstrøm    
Netto kontantstrøm fra drift 1 338 1 150
Konsernbalanse    
Netto rentebærende gjeld – nominell verdi 7 359 7 547
Egenkapital    
Egenkapitalavkastning (ROE) 19,2 % 17,3 %
Egenkapitalandel 30,2 % 30,4 %

 

 

Viktige hendelser

 

NSB-konsernet

Endring i jernbanesektoren

NSB-konsernet leverte sine innspill til regjeringens arbeid med jernbanereformen. Rådene er basert på NSBs erfaringer fra den nåværende organiseringen av jernbanen. Målet er å få til et bedre samspill og større vitalitet i arbeidet for gode jernbaneløsninger og en miljøvennlig by- og stedsutvikling.

Persontog

Utvidet rutetilbud

I desember 2012 igangsatte NSB persontog første trinn i ny grunnrutemodell for Østlandsområdet, som har gitt en betydelig vekst i antall reiser. Med ruteendringen som trådte i kraft desember 2014 viderefører NSB grunnrutemodellen for østlandsområdet fullt ut, med en økning i setetilbudet på 10 prosent fra desember. Samtidig utvides rutetilbudet i Trøndelag og på Sørlandsbanen.

Nye og flere tog

Bedret togtilbud bidrar til økt etterspørsel, og i 2014 kjøpte NSB persontog ytterligere 15 nye Flirt-tog. Alle togsettene settes inn i Oslo-området slik at man kan kjøre doble togsett i rushtiden. De kommende årene vil det bli levert ett nytt tog hver måned. Totalt har NSB nå bestilt 81 nye tog.

1 million nedlastinger av NSB App

NSBs billettapp passerte 1 million nedlastinger i desember 2014. Gjennom NSBs underholdningsapp kan kundene laste ned lydbøker, podkaster og musikk – selv når de ikke reiser med toget.

Eiendom

Salg av to prisbelønte næringsbygg i Schweigaards gate

Byggene i Schweigaards gate 21 og 23 er Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg. ROM Eiendom fikk Statens Byggeskikkpris for 2014 for disse byggene. Byggene ble solgt i desember til KLP Eiendom for 1 750 millioner kroner.

Norges bestselgende boligprosjekt

Norges bestselgende boligprosjekt er på knutepunktet Grefsen stasjon. Nærmere 1200 leiligheter i 25 hus vil være bygd de neste seks til åtte årene.

Gods

Forbedret godstilbud til Nord-Norge

Ny godsterminal i Kiruna gir raskere godstransport mellom nord og sør, og gjør det mulig for CargoNet å frakte fisk og varer til og fra flere destinasjoner i Troms og Finnmark.

Frakt av malm for Rana Gruber

Kontrakt for transport av malm for Rana Gruber ble vunnet med oppstart fra august.

Etablering av tiltaksplan

En tiltaksplan med mål om å skape lønnsomhet i godsvirksomheten i løpet av 2015 ble vedtatt i juni 2014, og arbeidet er godt i gang. Tiltakene innbefatter bemanningsreduksjoner og reduksjon av kostnader knyttet til drift og vedlikehold av tog og terminaler.

Togvedlikehold

Bedret kvalitet i 2014

Kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsprosesser bidro til økt stabilitet i togdriften.

Mantena ble sertifisert for vedlikehold av godsvogner i henhold til EU-forordning 445/2011.

Buss

Resultatforbedring i bussvirksomheten

Gjennomføring av resultatforbedringsprogram i buss har bidratt til et betydelig bedret resultat i 2014.

Endring av bussvirksomheten i Danmark

Nettbuss Danmark og City-Trafik fusjonerte, og ble et joint venture mellom Keolis og Nettbuss. Selskapet ble en ny sterk aktør på det danske markedet. Nettbuss Norge har en eierandel på 25 prosent.

Nytt og forbedret busstilbud

Fornying av Nettbuss sitt ekspressbusstilbud med seks nye dobbeltdekkere mellom Oslo-Gøteborg-Malmø. På dobbeltdekkerne kan man velge mellom to komfortnivå.

Fra oktober 2014 ble det etablert en ny ekspress­bussrute mellom Stockholm og Oslo.

Til toppen