• Økonomi
  • Driftsresultatet er på minus 90 millioner kroner.
  • Virksomheten preges av utfordringer innenfor infrastruktur, og av økt konkurranse fra veitransport og andre leverandører av godstransport på bane. Nedgang i volum og omstillingskostnader bidrar til det svake resultatet.
  • Virksomheten har iverksatt et omfattende omstillingsprogram.
 • Miljø
  • Dersom alle som benyttet CargoNet til å frakte gods i 2014 hadde brukt lastebil i stedet, ville dette økt CO2-utslippene i Norge med 137 000 tonn.
  • Omfanget av denne gassmengden tilsvarer en fotballbane med en høyde på 10,7 kilometer.
  • Eller 1004 bilturer tur/retur fra jorda til månen.
 • Innovasjon
  • Har i 2014 totalt 11 godsterminaler. Etablering av Kiruna som ny terminal for gods fra østlandsområdet og flere destinasjoner i Troms og Finnmark.
 • HMS
  • Større omstillingsprosess gjennomført. Nedbemanning på cirka 100 årsverk gjennom naturlig avgang, sluttavtaler og oppsigelser.
 • HR
  • Omfattende bedriftsintern opplæring. Lederutviklingsprogram med mål om å øke kompetanse, trygghet og bevissthet i lederrollen.
  • Sykefravær på 7,5 prosent i 2014, en nedgang fra 2013 da fraværet var på 7,7 prosent.
  • Medarbeiderundersøkelsen for 2014 viser at de ansattes arbeidsglede og lojalitet er på linje med transportbransjen i Norge generelt.
 • Kundetilfredshet
  • Kundeundersøkelse har avdekket konkrete forbedringsområder og som det er tatt høyde for i kommende handlingsplaner og tiltak.
Til toppen